การเสวนา กลยุทธ์นวัตกรรมที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมไทย (Sustainable innovation strategies in Thai industry)

@KMITL Innovation Expo 2024

โดย วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

สัมมนา
การเสวนา กลยุทธ์นวัตกรรมที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมไทย (Sustainable innovation strategies in Thai industry)
ดูตัวอย่าง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

การเสวนา

กลยุทธ์นวัตกรรมที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมไทย (Sustainable innovation strategies in Thai industry)

การร่วมเสวนาของตัวแทนผู้ประกอบการที่มีการสร้างและนำนวัตกรรมในไปใช้จริงในอุตสาหกรรม

แนวทางการสร้างนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทยด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนา ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตหรือผลผลิต เป็นการแบรนด์และเพิ่มยอดขายในการค้าและการเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันระดับโลก

อุตสาหกรรมกีฬา :

ดูตัวอย่าง
คุณนพรัตน์ พุทธรัตนมณี Thai Fight Co. Ltd

อุตสาหกรรมขยะเชื้อเพลิง :

ดูตัวอย่าง
คุณระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา Sakol Energy Public Company Limited

อุตสาหกรรมสิ่งทอ :

ดูตัวอย่าง
คุณปรีธนัตถ์ คิวเจริญวงษ์ ​Spun Silk World Co. Ltd​

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ :

ดูตัวอย่าง
คุณชุติมา มานิตยกุล Jame and Jen Packaging Co. Ltd​

ดำเนินรายการโดย

ดูตัวอย่าง

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สจล.

ดูตัวอย่าง

รศ.ดร.กนกพร สมพรไพลิน

วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สจล.

วันที่ 2 มีนาคม 2567 | เวลา 13.30 - 14.15 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

KMITL Convention Hall

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 2 | 13.30-14.15

2 มีนาคม 2567 6:30 น. - 2 มีนาคม 2567 7:15 น. ไม่จำกัดผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนแล้ว 18 คน จาก ไม่จำกัด