ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ("ผู้ใช้งาน") ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของสำนักบริหารข้อมูลดิจิทัล ตามนิยามที่จะได้กล่าวต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์”)

การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

 1. บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ เครื่องหมายการค้า กราฟฟิก การออกแบบหน้าจอส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และส่วนต่อประสานอื่น ๆ (UI, API) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกโดยรวมว่า "เนื้อหา") ถือเป็นสิทธิ์ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

  ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก่อนดำเนินการ

ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด

 1. เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อ ออกแบบ สร้าง จัดส่ง และให้บริการยืนยันความถูกต้องของใบประกาศนียบัตรที่สร้างขึ้นภายในระบบเว็บไซต์นี้เท่านั้น

 2. เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ ("as is" basis) โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไม่อาจรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์นี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองตาม คำประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)ซึ่งผู้ใช้งานได้อ่านและรับทราบรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามคำประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ในกรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ KMITL Events (events.kmitl.ac.th) ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

Website Terms and Conditions of Use

By accessing this website and any of its pages, users ("Users") agree and consent to comply with the policy of the KMITL as defined later in these terms and conditions, applicable laws, and the specific terms and conditions set forth in this agreement, both generally and as specifically outlined in any part of this website (collectively referred to as "Website Terms and Conditions").

Use of the Website and Intellectual Property

 1. The information displayed on this website, including but not limited to text, images, trademarks, graphics, user interface designs, and other interfaces (UI, API), and any other form of data present on this website, as well as information downloaded by users from this website (collectively referred to as "Content"), is the property of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) or its licensors. This content is protected by intellectual property rights and/or other ownership rights under Thai law and/or the laws of other countries, regardless of form and whether registered or not.

  Consequently, the use of trade names, trademarks, service marks, and other marks belonging to King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, as well as any intellectual property appearing on this website, for any purpose, requires prior written consent from KMITL.

Disclaimer and Limitation of Liability

 1. This website is intended solely for the design, creation, delivery, and verification of the authenticity of certificates generated within this website system.

 2. The content displayed on this website is provided "as is". KMITL cannot guarantee or warrant anything, either expressly or implicitly, including but not limited to the completeness, accuracy, appropriateness, timeliness, or reliability of the content and information, or the results obtained from using the content or this website.

Personal Information

 1. Users acknowledge and agree that their personal information used for this website, such as registration information, website usage data, and/or other user information, will be processed and protected according to the Privacy Policy, which users have read and understood its details and conditions.

Breach of Website Terms and Conditions

In the event of a violation of these terms and conditions by users, KMITL reserves the right to suspend or cancel any services provided on this website to the user. Such suspension or cancellation does not preclude the right to remedies under these terms and conditions or any other legal rights.

Governing Law

These terms and conditions are governed by Thai law.