การเสวนา กลยุทธ์นวัตกรรมที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมไทย (Sustainable innovation strategies in Thai industry)

@KMITL Innovation Expo 2024

By วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

Seminar
การเสวนา กลยุทธ์นวัตกรรมที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมไทย (Sustainable innovation strategies in Thai industry)
Preview

Register

Activity details

การเสวนา

กลยุทธ์นวัตกรรมที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมไทย (Sustainable innovation strategies in Thai industry)

การร่วมเสวนาของตัวแทนผู้ประกอบการที่มีการสร้างและนำนวัตกรรมในไปใช้จริงในอุตสาหกรรม

แนวทางการสร้างนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทยด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนา ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตหรือผลผลิต เป็นการแบรนด์และเพิ่มยอดขายในการค้าและการเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันระดับโลก

อุตสาหกรรมกีฬา :

Preview
คุณนพรัตน์ พุทธรัตนมณี Thai Fight Co. Ltd

อุตสาหกรรมขยะเชื้อเพลิง :

Preview
คุณระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา Sakol Energy Public Company Limited

อุตสาหกรรมสิ่งทอ :

Preview
คุณปรีธนัตถ์ คิวเจริญวงษ์ ​Spun Silk World Co. Ltd​

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ :

Preview
คุณชุติมา มานิตยกุล Jame and Jen Packaging Co. Ltd​

ดำเนินรายการโดย

Preview

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สจล.

Preview

รศ.ดร.กนกพร สมพรไพลิน

วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สจล.

วันที่ 2 มีนาคม 2567 | เวลา 13.30 - 14.15 น.

Location

KMITL Convention Hall

Register

วันที่ 2 | 13.30-14.15

2 March 2024 6:30 AM - 2 March 2024 7:15 AM Unlimited participants

Registered 18 from Unlimited