การเสวนา สามพระจอมฯ รวมพลังยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยนวัตกรรม

@KMITL Innovation Expo 2024

โดย KMITL

สัมมนา
การเสวนา สามพระจอมฯ รวมพลังยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยนวัตกรรม
ดูตัวอย่าง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

เสวนา "สามพระจอมฯ รวมพลังยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยนวัตกรรม"

ยังไม่มีรายละเียดการเสวนา

โดย อธิการบดี 3 พระจอมฯ

ดูตัวอย่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดูตัวอย่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดูตัวอย่าง

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Moderator
ดูตัวอย่าง

รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน

วันที่ 2 มีนาคม 2567 | เวลา 10.00 - 11.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

KMITL Convention Hall

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

เร็ว ๆ นี้