การเสวนา สามพระจอมฯ รวมพลังยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยนวัตกรรม

@KMITL Innovation Expo 2024

By KMITL

Seminar
การเสวนา สามพระจอมฯ รวมพลังยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยนวัตกรรม
Preview

Register

Activity details

เสวนา "สามพระจอมฯ รวมพลังยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยนวัตกรรม"

ยังไม่มีรายละเียดการเสวนา

โดย อธิการบดี 3 พระจอมฯ

Preview

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Preview

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Preview

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Moderator
Preview

รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน

วันที่ 2 มีนาคม 2567 | เวลา 10.00 - 11.00 น.

Location

KMITL Convention Hall

Register

เร็ว ๆ นี้