การประกวดไอเดียนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Hospitality Innovative Idea Challenge)

@KMITL Innovation Expo 2024

โดย คณะศิลปศาสตร์

งานประกวด
การประกวดไอเดียนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Hospitality Innovative Idea Challenge)
ดูตัวอย่าง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

Tourism and Hospitality Innovative Idea Challenge

การประกวดไอเดียนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

สถาบันมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น The World Master of Innovation มุ่งพัฒนาประเทศไทยด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมสู่สังคมโลก ผ่านนโยบาย 5 Global Indexes โดย Global Index ที่ 3. GLOBAL CITIZEN การสร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขัน และ 4. GLOBAL INNOVATION จากการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมเพื่อประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลก ได้ผลักดัน นโยบายของสถาบันด้านงานวิจัยนวัตกรรม และสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะตามที่ตลาดต้องการ รวมทั้ง ส่งเสริมการสร้าง Soft Skills ของนักศึกษา เน้นหนักในการสร้างการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบการผลิตชิ้นงาน นวัตกรรมของนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ สจล. จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะความคิดเชิงนวัตกรรม ผ่านการฝึกปฏิบัติใน รายวิชาที่เกี่ยวข้องการจัดการนวัตกรรม นอกเหนือจากความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งในรายวิชานักศึกษาจะได้ดำเนินการออกแบบ พัฒนา และนำเสนอไอเดียนวัตกรรมในชั้นเรียน

ทั้งนี้การผลิตผลงานไอเดียของนักศึกษาดังกล่าวในชั้นเรียน อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและ ภาคอุตสาหกรรมได้ จึงได้ริเริ่มการจัดโครงการการประกวด ไอเดียนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ไอเดียของตน จุดประกายการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมไอเดียนวัตกรรม ให้ออกสู่สายตาของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการต่อยอดผลงานไอเดีย นวัตกรรมของนักศึกษาสู่การต่อยอดในเชิงธุรกิจ และโอกาสในการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป

การนำเสนอผลงานวัตกรรมของนักศึกษา (รอบชิงชนะเลิศ)

1 มีนาคม 2567 เวลาตั้งแต่ 13.00-16.30 น.

ประเภทของผลงาน 2 ประเภท

  1. ผลงานไอเดียนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 5 ทีม
  2. ผลงานไอเดียนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยว จำนวน 5 ทีม

สถานที่จัดกิจกรรม

KMITL Lifelong Learning Center (KLLC)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 1 | 13.00-16.30

1 มีนาคม 2567 6:00 น. - 1 มีนาคม 2567 9:30 น. ผู้เข้าร่วมสูงสุด 150 คน

ลงทะเบียนแล้ว 6 คน จาก 150