Sensors and GIS Technology for Agri-Intelligence Engineering

@KMITL Innovation Expo 2024

โดย ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

Workshop
Sensors and GIS Technology for Agri-Intelligence Engineering
ดูตัวอย่าง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

• การใช้เทคโนโลยี NDVI Sensor วิเคราะห์สุขภาพพืชพรรณทางการเกษตรแบบเรียลไทม์

• PAR แสงที่พืชต้องการ

• การทำแผนที่เกษตรอัจฉริยะด้วย GIS เพื่อการจัดการฟาร์มอย่างแม่นยำ

สถานที่จัดกิจกรรม

ACTIVITY AREA VDW 2 อาคาร B ชั้น 1 สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL Lifelong Learning Center (KLLC)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 1 รอบบ่าย

1 มีนาคม 2567 6:00 น. - 1 มีนาคม 2567 6:45 น. ผู้เข้าร่วมสูงสุด 15 คน

ลงทะเบียนแล้ว 15 คน จาก 15

วันที่ 2 รอบเช้า

2 มีนาคม 2567 3:00 น. - 2 มีนาคม 2567 3:45 น. ผู้เข้าร่วมสูงสุด 15 คน

ลงทะเบียนแล้ว 15 คน จาก 15

วันที่ 2 รอบบ่าย

2 มีนาคม 2567 6:00 น. - 2 มีนาคม 2567 6:45 น. ผู้เข้าร่วมสูงสุด 15 คน

ลงทะเบียนแล้ว 15 คน จาก 15