Innovative Ed IOT

@KMITL Innovation Expo 2024

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์

Workshop
Innovative Ed IOT
ดูตัวอย่าง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

Workshop : Innovative Ed IOT

Workshop การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมไอโอทีเบื้องต้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมระบบไอโอที การใช้บอร์ดทดลองระบบไอโอที การสร้างแดชบอร์ดสำหรับระบบไอโอทีเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไปต่อยอดพัฒนานวัตกรรมได้

โดยหลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 โซน B KMITL Lifelong Learning Center (KLLC)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 2 รอบเช้า

2 มีนาคม 2567 3:00 น. - 2 มีนาคม 2567 5:00 น. ผู้เข้าร่วมสูงสุด 30 คน

ลงทะเบียนแล้ว 30 คน จาก 30

วันที่ 2 รอบบ่าย

2 มีนาคม 2567 6:00 น. - 2 มีนาคม 2567 8:00 น. ผู้เข้าร่วมสูงสุด 30 คน

ลงทะเบียนแล้ว 30 คน จาก 30