ฮีลใจไปกับต้าวหนาม by Agri. Tech.

@KMITL Innovation Expo 2024

By คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Workshop
ฮีลใจไปกับต้าวหนาม by Agri. Tech.
Preview

Register

Activity details

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการปลูกและการขยายพันธุ์แคคตัส รวมทั้งการให้ฝึกปฏิบัติจริงแล้วได้รับต้นแคคตัสที่เกิดจากการทำกิจกรรมกลับบ้านไปดูแลรักษาต่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองที่บ้านด้วย

Location

ห้อง Meeting Room 3 KLLC

Register

รอบเช้า

2 March 2024 2:00 AM - 2 March 2024 5:00 AM Maximum 30 participants

Registered 29 from 30

รอบบ่าย

2 March 2024 6:00 AM - 2 March 2024 9:00 AM Maximum 30 participants

Registered 26 from 30